HIV/AIDS
Home ] Up ] [ HIV/AIDS ] Ukubuyisana ]

Home Up Ingxenye 1 Ingxenye 2 isiLinganiso

Wamukelekile kwi HIV/AIDS eyingxenye ye web page yethu.

Inhloso yalomkhahkha  ukugqugquzela abantu ukuthi bakhulume ngokukhululeka isandulelangculaza neNgculaza. Enye inhloso yethu ukuqwashisa ngeHIV/AIDS.

Ukhululekile ukubona nokufaka imibono kulolu hlelo lwethu.aids.h2.jpg (2920 bytes)

E-South  Africa  30%  wezingane  no 50%  wabadala abene HIV yhibona abaningi ezibhedlela. Izingane ezingu  405 zizofa ngaphambi kokuba zihlanganise unyaka owodwa, ngemipghiumela ayavezwa  iMunicipality yase Kapa ngo June 1998.

Amathuba empilo eningizimu Afrika ayancipha ngenxa ye AIDS. Ngokwe New York Times u 30%  wabadala unegciwane.  Seloku laba khona leli gciwane izigidi zabantu ezingu 34 base Africa zinegciwane nabayizigidi ezingu12 sezafa.