Ingxenye 1
Home ] Up ] [ Ingxenye 1 ] Ingxenye 2 ] isiLinganiso ]

Home Up

Ingxenye yokuqala:

two_kids.jpg (6610 bytes)Sivakashele uGogo endlini yakhe encane eMpophomeni. Uhlala  nomzukulu wakhe. Akumvakasheleni kwethu simthole endlini yakhe,engazange anyakaze khona usuku lonke, ngonyaka ka1997 washayiswa ibhasi elincane walahlekelwa umlenze,umshayeli wala ukumkhokhela emva kwengozi leyo. Indodakazi yakhe yashona ngo 1997 ngenxa ye ngculaza wayeseshadile, enezingane ezimbili , nendoda engamtshelanga ukuthi inegciwane; lendoda yayifuna ukumthelela ngegciwane, yadlwengula amadodakazi ayoi amabili (nge nkolelo yhokuthi uma uye ocansini nentombinto igciwane liyalapheka . Kodwa manje useboshiwe.