Mnu Dlamini
Home ] Up ] [ Mnu Dlamini ] Mnu Ngcobo ]

Home Up

 

Igama

Jerremiah Fano Dlamini 

Kwenzakala nini?

Ngo-1985

Kwakweniwelani?

Abantu babengathokozile ngamaholo ababewahola , batshela abaqashi babo kodwa abazange baze babasize.Base beqala ukucabanga ukuthi bazokwenzenjani base bejiyina inyunyana .Akusibo bonke abenza lokho kodwa ilabo abangamalunga e-ANC, Amalunga e-IFP awazange ayijoyine inyunyana ,Ilapho ke kwaqala ingxabano phakathi kwe-IFP ne-ANC ngaphakathi eSamcol.Kwase kuqaleka amaqembu ayezibiza ngokuthi Amakati  ,Amagundane.Konke lokhu kwaholeleka engxabanweni lapho kwafa khona abantu abaningi. Emva kwezinyanga ezimbalwa isiteleka siqalile ,abasebenzi batshelwa ukuthi abathathe izikhwama zabo bahambe ngaphandle kokuthi kuxoxiswane namaqashi babao bangcina bengayitholanga imali yabo.

Waphatheka kanjani ?

Ngaphatheka kabi , namanje akukabi ngcono.

Waphazamiseka ngandlelani ?

Selokhu ngavelelwa ilesi siwombe umndeni wami waqala ukulamba  ngoba nami ngalahlekelwa umsebenzi.

Usacabanga ngalokho?

Yebo,ngoba ngoba namanje ngisalindele  isinxephezelo.

Bakhona obaziyo abafa lapho?

Yebo baningi abafa.

Akukho ongakuthasisela?

 Izingane zami aziyanga esikoleni ngoba ngangingenayo imali.Ngisalindili namanje. Lokho okuzokwenza impilo yami iqhubeke. Okubuhlungu kakhulu ukuthi  kwangithatha iminyaka engu-15 ukuthola umsebenzi omusha.